Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti SPIRALPS a.s.

I. Vymezení pojmů

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

 1. „Prodávajícím“ společnost SPIRALPS a.s., se sídlem Žižkova 1079, 252 30 Řevnice, IČO: 090 91 611, DIČ: CZ09091611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25256, adresa elektronické pošty: info@spiralps.cz , telefonický kontakt: +420 733 735 055. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy podle těchto obchodních podmínek jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti.
 2. „Kupujícím“ osoba, která má zájem uzavřít s Prodávajícím nebo s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu prostřednictvím internetových stránek www.spirapls.cz.
 3. „Spotřebitelem“ Kupující, který jedná s Prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 4. „Podnikatelem“ Kupující, který jedná s Prodávajícím v rámci vykonávání výdělečné činnosti na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 5. „Smluvními stranami“ Prodávající a Kupující.
 6. „Smlouvou“ kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetových stránek www.spiralps.cz.
 7. „Internetových obchodem“ obchod provozovaný pod doménou spiralps.cz.

II. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na uzavírání Smluv, jejichž předmětem je zboží nabízené Prodávajícím s využitím prostředků komunikace na dálku v Internetovém obchodě a jsou nedílnou součástí takto uzavřené Smlouvy.
 2. Nestanoví-li písemné ujednání mezi Smluvními stranami jinak, uplatní se na veškeré vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím tyto obchodní podmínky. Otázky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky (dále jen „Rozhodné právo“). V případě, že Kupující je Spotřebitelem a některé z jeho práv a povinností ve smyslu těchto obchodních podmínek a Rozhodného práva jsou právním řádem země, ve které má Spotřebitel svůj domicil, upraveny odchylně, použije se právní úprava, která je pro Spotřebitele příznivější. 
 3. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku, jejichž prostřednictvím je uzavřena Smlouva, nese v plné výši Kupující. Výše těchto nákladů je závislá na podmínkách poskytovatele telekomunikačních služeb, kterého Kupující pro uzavření Smlouvy využívá. Ze strany Prodávajícího nejsou účtovány žádné zvláštní poplatky za využití prostředků komunikace na dálku.

III. Zboží

 1. Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje informace o aktuálním sortimentu (vystaveném zboží) určeném Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení ceny, odhadované doby dodání zboží a všech informací vztahujících se ke konkrétnímu zboží. 
 2. Kupní cena zboží v Internetovém obchodě je uvedena včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Kupní cena zboží zůstává v platnosti po dobu, po kterou je u příslušného zboží uvedena v Internetovém obchodě. Informace o nákladech na dodání zboží jsou uvedeny v čl. V. těchto obchodních podmínek.
 3. Veškeré informace týkající se zboží uvedené v Internetovém obchodě, např. popis zboží, specifikace, fotografie atd., jsou informacemi dostupnými Prodávajícímu v době jejich uvedení, přičemž zboží se může ve skutečnosti určitým způsobem od těchto informací lišit. Prodávající si vyhrazuje právo provést úpravy menšího rozsahu u popisu zboží za účelem uvedení popisu do souladu se skutečností bez nutnosti upozornit Kupujícího.
 4. Nabídky zboží umístěné v Internetovém obchodě jsou časově a množstevně omezené, tak jak je uvedeno v konkrétních případech u zboží v Internetovém obchodě nebo v rámci upoutávky týkající se jednotlivých prodejních kampaní. Množství zboží na skladě, které je uvedeno v Internetovém obchodě, je informativního charakteru a Prodávající ho může kdykoliv aktualizovat bez předchozího upozornění.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo omezit u konkrétního zboží maximální počet nákupů, které může realizovat jednotlivý Kupující, a to z důvodu zajištění spravedlivé možnosti nákupu všech Kupujících. Takové případné omezení je vždy uvedeno u popisu konkrétního zboží v Internetovém obchodě.
 6. Pokud Prodávající nabízí v Internetovém obchodě Kupujícímu jakoukoliv akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před těmito obchodními podmínkami, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání těchto obchodních podmínek namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím nabízeného zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Prodávající je oprávněn takovou akci kdykoliv zrušit.

IV. Předplatné

Prodávající nabízí Zákazníkovi možnost uzavření smlouvy s opakovaným plněním, tzv. Předplatné.

Předplatným se rozumí dohoda mezi Prodávajícím a Zákazníkem, kdy Zákazník formou objednávky sdělí Prodávajícímu, v jakém časovém intervalu a jaké množství konkrétního zboží si u Prodávajícího objednává opakovaně bez toho, že by musel každou dílčí dodávku zboží opětovně výslovně potvrzovat. Při zřízení Předplatného je automaticky nastaven 30denní interval objednávky, který si Zákazník může následně změnit ve svém zákaznickém účtu, e-mailem anebo telefonicky. Zákazník zároveň souhlasí s tím, aby Prodávající před každou dílčí objednávkou inkasoval příslušnou částku od Zákazníka, a to několik dnů předem.

Prodávající poskytne Zákazníkovi v rámci Předplatného konkrétní výhody uvedené v objednávce. Na objednávky Předplatného se nevztahují žádné jiné akce Prodávajícího, pokud není v těchto „Obchodních podmínkách – Předplatné“ anebo přímo v objednávce uvedeno jinak.

V případě, že Zákazník po zřízení Předplatného následně znemožní Prodávajícímu inkasovat příslušnou platbu za dílčí objednávku, může Prodávající bez náhrady zrušit Předplatné s tím, že Zákazník ztrácí právo na výhody spojené s Předplatným.

Kupující má právo Předplatné kdykoliv a bez udání důvodu zrušit přímo ve svém zákaznickém účtu, popřípadě též e-mailem, telefonicky, a to alespoň 3 pracovní dny před realizací dílčí objednávky s ohledem na technické lhůty logistiky, skladu a pod.

V případě zneužití Předplatného, popř. podezření na zneužití Předplatného může Prodávající dle svého rozhodnutí Kupujícímu Předplatné bez náhrady zrušit. Prodávající si dále vyhrazuje právo bez náhrady odmítnout zřízení Předplatného, popř. jej následně zrušit, pokud by v Předplatném mělo být neobvyklé množství zboží, neobvyklý interval dílčích objednávek, neobvykle nízká či vysoká cena za zboží (např. z důvodu chyby software a pod.).

V. Informace před uzavřením Smlouvy a postup uzavření Smlouvy

 1. Před uzavřením Smlouvy sděluje Prodávající Spotřebiteli následující informace:
  • možné způsoby platby jsou uvedeny v čl. VI. těchto obchodních podmínek a způsob dodání zboží je uveden v čl. V. těchto obchodních podmínek,
  • pro dodání zboží platí pouze ta omezení, která jsou uvedena v čl. III. těchto obchodních podmínek,
  • výše nákladů na dodání zboží je uvedena v čl. V. těchto obchodních podmínek,
  • údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v čl. IX. těchto obchodních podmínek,
  • Smlouva není uzavírána na dobu neurčitou, jejím předmětem není opakované plnění, ani není smlouvou podle ustanovení § 1837 písm. l) zákona České republiky č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
  • Spotřebitel není povinen zaplatit před uzavřením Smlouvy žádnou zálohu ani jinou obdobnou platbu; tím není dotčena možnost Kupujícího zvolit pro zaplacení kupní ceny a nákladů na dopravu platbu platební kartou on-line předem podle čl. VI. těchto obchodních podmínek,
  • bližší informace o nákladech na prostředky komunikace na dálku jsou uvedeny v čl. II. odst. 3 těchto obchodních podmínek,
  • bližší informace o využití práva na odstoupení od smlouvy a o formuláři pro odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v čl. VII. těchto obchodních podmínek,
  • v případě odstoupení od Smlouvy Spotřebitel nese náklady za vrácení zboží a náklady spojené s navrácením zboží, tak jak je blíže uvedeno v čl. VII. těchto obchodních podmínek,
  • Spotřebitel se může v rámci mimosoudního vyřizování stížnosti obrátit na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy: …, a dále může podat stížnost proti postupu Prodávajícího k orgánu dohledu nebo státního dozoru, kterým je ve věcech ochrany spotřebitele Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a ve věcech ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Spotřebitel má dále právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce (www.coi.cz, adr.coi.cz).
  • Prodávající není ve vztahu ke Spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se uzavírá v českém jazyce.
 3. Tím, že Kupující odešle prostřednictvím Internetového obchodu objednávku, souhlasí s uzavřením Smlouvy distančním způsobem prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.
 4. Technické kroky, které vedou k uzavření Smlouvy, jsou následující:
 5. Po zadání internetové stránky Internetového obchodu v internetovém prohlížeči se Kupujícímu zobrazí nabídka zboží a Kupující má možnost zvolit si konkrétní zboží a požadované množství.
 6. Poté, co Kupující zvolí konkrétní zboží z nabídky Prodávajícího, zobrazí se detailní informace o tomto zboží včetně ceny a dostupných variant zboží a množství.
 7. Kupující vybere požadované množství a vloží zboží do elektronického nákupního košíku kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“. Tímto je dané zboží rezervováno na dobu, po kterou Kupující prohlíží stránky Internetového obchodu. Pokud kupující v této době nedokončí nákup, zboží je z elektronického nákupního košíku automaticky odstraněno a je uvolněno zpět do Internetového obchodu. Elektronický nákupní košík je Kupujícímu přístupný kdykoliv v době nákupu po umístění kurzoru nad tlačítko „Košík“. Zároveň se zobrazí přehled vybraného zboží obsahující pro každou položku vloženou do elektronického nákupního košíku označení zboží, zvolené množství, odhadovanou dobu dodání a cenu zboží a dále i celkovou cenu složenou ze součtu cen všech položek a ceny dopravy. Kupující má možnost v této chvíli ověřit obsah objednávky, a pokud chce některou z položek změnit či odstranit, má možnost vrátit se do Internetového obchodu prostřednictvím tlačítka „Zpět“ používaného internetového prohlížeče nebo použít tlačítko „Aktualizovat košík“.
 8. Následně může Kupující kliknutím na tlačítko „Pokračovat v nákupu“ dále procházet obsah Internetového obchodu, nebo pokud již elektronický nákupní košík obsahuje všechny požadované položky, může kliknutím na tlačítko „Přejít k pokladně“ pokračovat v procesu objednávky.
 9. V následujícím kroku Kupující vyplní doručovací údaje, konkrétně oslovení, jméno a příjmení, případně obchodní firmu, ulici, číslo domu, PSČ, město, telefonní číslo na mobilní telefon, e-mailovou adresu a případně též poznámku. Kupující je povinen vyplnit údaje, které jsou v tomto formuláři označeny symbolem hvězdičky; bez vyplnění těchto údajů není možné objednávku odeslat. Dále Kupující zvolí způsob platby ze dvou variant – platby převodem na účet Prodávajícího nebo platby on-line platební kartou. Zároveň Kupující zaškrtnutím příslušného pole potvrdí, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou z tohoto místa přístupné kliknutím na odkaz „obchodními podmínkami“, včetně sdělení před uzavřením smlouvy uvedených v odst. 1 tohoto článku, a zvolí, zda souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na e-mailovou adresu uvedenou v rámci doručovacích údajů, dále Kupující zaškrtnutím příslušného pole potvrdí, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou z tohoto místa přístupné kliknutím na odkaz „podmínky ochrany osobních údajů“.
 10. Pokud Kupující souhlasí s obsahem objednávky, v procesu objednávky může pokračovat kliknutím na tlačítko „Objednat“.
 11. Po kliknutí na tlačítko „Objednat“ bude Kupující přesměrován na internetové stránky umožňující platbu kartou on-line, zvolil-li tuto možnost platby.
 12. Smlouva se uzavírá v okamžiku potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím.
 13. V případě, že Kupující uvede ve formulářovém políčku „Poznámka“ při vyplňování objednávky jakýkoli text (je-li toto políčko k dispozici), tento text se nestává součástí Smlouvy a jeho obsah není pro Prodávajícího závazný.
 14. Prodávající zašle Kupujícímu bezodkladně po uzavření Smlouvy daňový doklad (fakturu), který slouží zároveň jako potvrzení o uzavření Smlouvy. Nedílnou součástí potvrzení o uzavření Smlouvy jsou tyto obchodní podmínky Prodávajícího. Kupující souhlasí, aby mu bylo potvrzení o uzavření Smlouvy vystaveno a zasláno v elektronické podobě, čímž je nahrazena povinnost Prodávajícího poskytnout Kupujícímu potvrzení v listinné podobě. Pokud při automatickém zpracování objednávky Kupujícího dojde v elektronickém systému objednávek k chybě, která způsobí, že takto zaslané znění Smlouvy neodpovídá objednávce Kupujícího, Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu opravný e-mail potvrzující správné znění Smlouvy s upozorněním, že jde o opravené znění Smlouvy a že předchozí Smlouva je neplatná, neboť došlo k chybě v elektronickém systému.
 15. Prodávající ukládá uzavřené Smlouvy a doručené objednávky v elektronické podobě a uchovává a archivuje je po dobu pěti let, případně po dobu delší, pokud takovou povinnost ukládají právní předpisy. Prodávající neumožňuje přístup k archivovaným Smlouvám žádné další osobě. Prodávající umožní Spotřebiteli přístup ke Smlouvě, kterou s Prodávajícím uzavřel, pokud o to Spotřebitel požádá písemně e-mailem zaslaným na adresu info@spiralps.cz.  V takovém e-mailu musí Spotřebitel požadovanou Smlouvu jednoznačně identifikovat, a to alespoň datem jejího uzavření, předmětem koupě a číslem příslušné objednávky.
 16. V případě, že se konkrétní zboží, které je předmětem Smlouvy, již nevyrábí, nedodává, není na skladě nebo je nedostupné, Smlouva zaniká pro následnou nemožnost plnění, přičemž o zániku Smlouvy je Prodávající povinen Kupujícího informovat bez zbytečného odkladu (storno objednávky). Pokud Kupující již zaplatil zcela nebo zčásti kupní cenu za konkrétní zboží, bude tato částka převedena zpět na bankovní účet Kupujícího.
 17. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny a nákladů na dodání zboží, případně doručením zboží, podle toho, která z těchto událostí nastane později.

VI. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

 1. Kupující může cenu zboží a cenu dopravy a balného zaplatit některým z následujících způsobů dle vlastní volby:
  · On-line za pomoci platby kartou.
  · Bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího.
 2. Zboží je doručováno na adresu, kterou Kupující uvedl jako dodací adresu při vyplňování objednávky.
 3. Vyzvednutí zboží osobně v sídle Prodávajícího není možné.
 4. Zboží je zasíláno prostřednictvím Kupujícím prostřednictvím společnosti Cool Balík s.r.o., IČ: 14180138
 5. Náklady na dodání zboží tvoří cena dopravy a balného. V případě zakoupení 1 balení zboží po dvanácti kusech jednotlivých výrobků je cena dopravy stanovena ve výš 120 czk včetně DPH a tuto cenu dopravy hradí Kupující, v případě zakoupení 2 balení zboží po dvanácti kusech jednotlivých výrobků hradí náklady dopravy Prodávající.
 6. Dodací doba je standardně do dvou pracovních dnů od data objednávky.
 7. Kupující je srozuměn s tím, že ve výjimečných případech může dojít k prodloužení dodací doby z důvodu zpoždění vzniklého na během výroby nebo z nepředvídatelných důvodů, které Prodávající nemohl ovlivnit. Pokud Kupující neobdržel zboží v dodací době uvedené u zboží ani nebyl kontaktován Prodávajícím, může získat informace o předpokládané době dodání prostřednictvím e-mailové adresy info@spiralps.cz .
 8. O odeslání zboží informuje Kupujícího e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při vyplňování objednávky přepravce.  Pro jakékoliv změny v přepravě (adresa, termín, další údaje) se kupující obrací na přepravní službu (info@gibondelivery.cz, +420 721 060 530).
 9. V případě bezdůvodného nepřevzetí zboží Kupujícím si Prodávající vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.
 10. Kupujícímu se doporučuje při přebírání zboží od dopravce prohlédnout stav zásilky a v případě známek zjevného poškození zboží (roztržený či deformovaný obal apod.) je převzetí zboží odmítnout.

VII. Storno objednávky a vrácení peněz

Objednávku je možné stornovat nejpozději do jednoho dne před jeho expedicí přepravní společností. Žádost o storno přijímá prodávající na e-mailové adrese info@spiralps.cz a telefonním kontaktu +420 739 629 630. Pokud je stornovaná objednávka již uhrazena převodem nebo platební kartou on-line, o vrácení peněz se prodávající postará automaticky. Na vrácení platby si vyhrazuje lhůtu 14 dnů, nicméně obvykle vrácení platby proběhne nejdéle do 5 pracovních dnů od obdržení storna objednávky. Objednávku předanou přepravci k doručení je možné stornovat pouze s nutností uhradit náklady na chlazenou přepravu a úkony s tím spojené, které činí 280 Kč. V tomto případě kupující obdrží na e-mail platební údaje k úhradě přepravy a objednávka mu není doručena.

VIII. Platební podmínky

Kupující může cenu zboží a cenu dopravy a balného zaplatit některým z následujících způsobů dle vlastní volby:

 1. On-line za pomoci platby kartou.
 2. Bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího.

IX. Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem

 1. Zboží, v případě jehož doručení nelze od smlouvy odstoupit:
 • Prodávající v souladu s § 1837 písm. e) občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se zboží podléhajícího rychlé zkáze (např. čerstvé nápoje a produkty z řas s krátkou dobou, po kterou mohou být použity).
 • Spotřebitel dále nemůže odstoupit od Smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 1. Odstoupení v případě ostatního zboží
 • Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i bez uvedení důvodu kdykoli od okamžiku uzavření Smlouvy nejpozději do uplynutí lhůty čtrnácti dnů ode dne, kdy převezme zboží od dopravce, případně pokud je předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, do čtrnácti dnů ode dne, kdy od dopravce převezme poslední dodávku zboží, pokud není níže uvedeno jinak.
 1. Odstoupení od Smlouvy před vyřízením objednávky
 • Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy ještě předtím, než mu bude odesláno objednané zboží. V takovém případě se Spotřebitel vyhne placení nákladů na vrácení zboží Prodávajícímu, které jinak Spotřebitel nese. Pokud Spotřebitel využil způsob platby platební kartou on-line, Prodávající bez zbytečného odkladu převede zaplacenou částku zpět na bankovní účet Kupujícího.
 1. Jak od smlouvy odstoupit
 • Odstoupení od Smlouvy je Spotřebitel povinen zaslat Prodávajícímu písemně na adresu Žižkova 1079, 252 30 Řevnice, nebo na e-mailovou adresu info@spiralps.cz . Obsahem odstoupení musí být alespoň jméno a příjmení Spotřebitele, ulice, číslo domu, PSČ, město, telefonní číslo na mobilní telefon, e-mailová adresa, datum uzavření Smlouvy, číslo Smlouvy a rozsah, ve kterém Spotřebitel od Smlouvy odstupuje, a dále bankovní účet, na který chce vrátit zaplacenou cenu za zboží a náklady na dodání zboží. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít také formulář označený jako „Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy“, který je přílohou těchto obchodních podmínek.
 • Právo Spotřebitele odstoupit od Smlouvy nelze chápat jako právo na bezplatné zapůjčení zboží. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 • Pokud Spotřebitel odstoupí v plném nebo částečném rozsahu od Smlouvy, je povinen zaslat Prodávajícímu zboží, ohledně kterého od Smlouvy odstoupil, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, na adresu Žižkova 1079, 252 30 Řevnice. K vracenému zboží je Spotřebitel povinen připojit vyplněný „Formulář pro vrácení zboží“, který je přiložen ke každé dodávce zboží, na kterou se nevztahují výjimky z práva vrátit zboží. V tomto formuláři je Spotřebitel povinen uvést identifikační údaje Smlouvy a označení zboží, které vrací, nebo jinou listinu, ve které identifikuje vracené zboží. Z důvodu zkvalitňování služeb Prodávající ocení, pokud Spotřebitel uvede i důvod odstoupení od Smlouvy. Nesplnění povinnosti připojit k vracenému zboží vyplněný „Formulář pro vrácení zboží“ nebo jiné listiny identifikující vracené zboží nemá vliv na splnění povinnosti vrácení zboží.
 • Náklady za navrácení zboží a náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu nese v plné výši Spotřebitel. Za škody vzniklé na zboží během přepravy od Spotřebitele k Prodávajícímu odpovídá Spotřebitel. Prodávající proto doporučuje, aby Spotřebitel odeslal vracené zboží formou doporučené zásilky a pojistil jej na odpovídající hodnotu.
 • Prodávající vrátí Spotřebiteli veškeré peněžní prostředky, které mu Spotřebitel poskytl, tj. kupní cenu zboží, ohledně kterého Spotřebitel odstoupil od Smlouvy, a náklady na dodání zboží, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že předmětem Smlouvy bylo více kusů zboží a Spotřebitel odstoupil od Smlouvy pouze ohledně některých z těchto kusů, Prodávající Spotřebiteli vrátí náklady na dodání pouze v tom rozsahu, ve kterém převyšují náklady na dodání zbylých kusů zboží, ohledně kterých Spotřebitel od Smlouvy neodstoupil.
 • Prodávající není povinen vrátit kupní cenu zboží, ohledně kterého Spotřebitel odstoupil od Smlouvy, ani náklady na dodání zboží dříve, než mu Spotřebitel předá příslušné zboží nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 • Poukázání případných slevových kupónu Spotřebiteli je jednostranným právním jednáním Prodávajícího. Pokud Spotřebitel odstoupí od Smlouvy ohledně zboží, na jehož úhradu použil zcela nebo zčásti slevový kupón, nemá nárok na proplacení slevového kupónu v penězích ani na jiné náhrady. Spotřebitel má právo vždy pouze na vrácení skutečně zaplacené kupní ceny a nákladů na dodání zboží.
 • Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva Spotřebitele odstoupit od Smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu se zbožím, které bylo předmětem Smlouvy, vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 • Pokud je hodnota vraceného zboží snížena v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, může Prodávající uplatnit na Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na náhradu škody na peněžní prostředky, které by měl jinak vrátit Spotřebiteli. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající může dále na peněžní prostředky, které by měl jinak vrátit Spotřebiteli, započíst cenu dárků, pokud došlo k zániku darovací smlouvy podle odst. 12 tohoto článku a Spotřebitel dárky nevrátil.
 • Spotřebitel uzavřením Smlouvy souhlasí s tím, že v případě odstoupení od Smlouvy mu budou výše uvedené peněžní prostředky vráceny stejným způsobem, jakým od něj Prodávající tyto prostředky přijal, není-li dohodnuto jinak.

X. Smluvní vztahy s Podnikateli

 1. Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího podnikateli s tímto jeho návrhem.
 2. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
 4. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu, a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 5. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
 6. Pokud Podnikatel odmítne převzít zboží, které mu Prodávající v souladu se Smlouvou dodal, je Podnikatel okamžikem odmítnutí v prodlení s převzetím zboží a vzniká mu povinnost zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží za každý den prodlení až do převzetí zboží. Smluvní pokutou ani jejím zaplacením není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s odmítnutím Podnikatele převzít zboží, zejména pak nárok na náhradu nákladů spojených s dopravou zboží zpět do skladu Prodávajícího a s uskladněním zboží.
 7. V případě prodlení Podnikatele se zaplacením ceny zboží je Podnikatel povinen vedle zákonného úroku z prodlení zaplatit Prodávajícímu i smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý den prodlení až do úplného zaplacení. Tím není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody vzniklé Prodávajícímu prodlením Podnikatele.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu, zejména pokud Podnikatel v minulosti bezdůvodně odstoupil od dříve uzavřené Smlouvy, odmítl převzít zboží nebo jinak zneužil svých práv ve vztahu k Prodávajícímu, a to až do okamžiku doručení zboží Podnikateli. Pokud Podnikatel zaplatil cenu za zboží předem prostřednictvím platby platební kartou on-line, Prodávající je povinen vrátit mu takto zaplacenou cenu bez zbytečného odkladu na jeho bankovní účet.
 9. Podnikatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

XI. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že je zboží v okamžiku převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí Kupujícím má jakost a vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, případně chybí-li takové ujednání, vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné Prodávajícím, že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, že zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad spotřebního zboží do dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Jde-li o zboží, na jehož obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě je uvedena doba, po kterou lze takové zboží použít, může Kupující vadu uplatnit v takto stanovené záruční době. V případě čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba vadu vytknout do 24 od jejich převzetí.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná forma informace obdobného významu. Pokud vyjdou vady zboží najevo po uplynutí šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že vady zboží v okamžiku převzetí zboží neexistovaly, neprokáže-li Kupující opak.
 4. Kupující je povinen zboží neprodleně po jeho dodání prohlédnout a přesvědčit se o jeho jakosti, vlastnostech a množství.
 5. Pokud zboží nemá v okamžiku převzetí Kupujícím vlastnosti uvedené u odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek, Kupující může požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, a v případě, že se vada týká jen součásti zboží, potom výměnu této součásti. Pokud to není možné, může Kupující odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména pokud jde odstranit vadu bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 6. Pokud Kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad, může podle své volby od Smlouvy buď odstoupit, nebo požadovat dodání nového zboží nebo výměnu součásti.
 7. Pokud Kupující neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží ani neodstoupí od Smlouvy, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže.
 8. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, zvláště v případě, že pro tuto vadu byla Kupujícímu poskytnuta sleva, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Podnikatel může práva z vadného plnění uplatnit pouze ve lhůtě 5 dnů od převzetí zboží, jinak tato práva zanikají.
 9. Práva z vady je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího zasláním vadného zboží Prodávajícímu na adresu Žižkova 1079, 252 30 Řevnice. Spolu s oznámením vady je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo zvolil. Svou volbu není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího dodatečně měnit; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 10. Prodávající Kupujícímu na jeho žádost vydá písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.
 11. Prodávající Kupujícímu potvrdí písemně, kdy právo uplatnil, provedení opravy a dobu jejího trvání, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Po vyřízení reklamace Prodávající Kupujícímu písemně potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace, případně vystaví potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, nebo písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 12. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 13. Náklady na doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu Prodávající Kupujícímu proplatí v případě, že reklamace byla oprávněná.
 14. V případě, že bude reklamace vyřízena dodáním nového zboží, dochází okamžikem dodání nového zboží Kupujícímu k převodu vlastnického práva k vadnému zboží na Prodávajícího. V případě, že reklamace bude vyřízena poskytnutím přiměřené slevy Kupujícímu nebo Kupující odstoupí od Smlouvy, Prodávající mu vrátí příslušné peněžní prostředky na bankovní účet Kupujícího, který je Kupující povinen mu pro tyto účely sdělit. V případě, že Kupující číslo bankovního účtu neuvede, považuje se jeho jednání za neposkytnutí součinnosti ke splnění závazku Prodávajícího vrátit peněžní prostředky a Prodávající není v prodlení až do uplynutí přiměřené lhůty poté, co mu Kupující sdělí číslo bankovního účtu.
 15. Na dárky a další bezplatně poskytnutá plnění, které jsou poskytována zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Kupujícího vyplývající z vadného plnění.

XII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na Kupujícího, který je fyzickou osobou.

 1. Informace o Kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších přepisů, zejména ve znění zákona o zpracování osobních údajů, a dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení GDPR“). Zaškrtnutím příslušného vyplňovacího políčka souhlasu s těmito obchodními podmínkami a odesláním objednávky Kupující bere na vědomí, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu údajů vyplněných do objednávky, a to pro účely uzavření a plnění Smlouvy, jakož i plnění povinností a výkonu práv z případného porušení Smlouvy, a na dobu, která je nezbytná k tomuto účelu zpracování, případně na dobu delší, pokud povinnost uchovávat a zpracovávat osobní údaje po dobu delší stanoví zákon. Smlouva tedy představuje právní základ pro zpracování osobních údajů Kupujícího v souvislosti s vyřízením jeho objednávky. Zaškrtnutím samostatného zaškrtávacího políčka Kupující vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v objednávce také pro účely marketingové komunikace, a to na dobu trvání zájmu Kupujícího o zasílání obchodních sdělení Prodávajícího, které lze kdykoliv ukončit odvoláním souhlasu. Souhlas Kupujícího v takovém případě představuje právní základ pro zpracování osobních údajů Kupujícího v souvislosti s marketingovou komunikací.
 2. Poskytnutí osobních údajů Kupujícím Prodávajícímu je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů v rozsahu údajů povinně vyplňovaných v objednávce však nebude mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena Smlouva, a bez poskytnutí kontaktních údajů Kupujícího by nemohlo docházet k uskutečňování marketingové komunikace. Internetový obchod, jakož i marketingové akce, jsou určeny osobám starším 18 let a Prodávající tedy neprověřuje udělení souhlasu zákonného zástupce s poskytnutím osobních údajů osob mladších 18 let.
 3. Kupující odesláním objednávky a vyjádřením osobitého souhlasu potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a aktuální a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 4. Prodávající poskytne Kupujícímu na jeho žádost bez zbytečného odkladu informaci o zpracování jeho osobních údajů, a to v rozsahu ustanovení čl. 15 odst. 1 Nařízení GDPR. Prodávající má v tomto případě právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
 5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a přenos, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, zejména právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, je-li takový souhlas udělen. Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení/námitku nebo požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel závadný stav odstraní neprodleně. Pokud v důsledku zpracování osobních údajů vznikla Kupujícímu jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jeho nároku podle obecně závazných právních předpisů. Kupující má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze, jestliže se nejedná o osobní údaje, které může Prodávající podle zákona zpracovávat i bez souhlasu Kupujícího. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití, přičemž jednotlivá opatření a další informace týkající se zpracování a ochrany osobních údajů Kupujícího jsou uvedeny v záznamech správce podle čl. 30 Nařízení GDPR, které jsou dostupné na vyžádání. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě s výjimkou poskytovatelů přepravních služeb v souvislosti s doručením objednaného zboží, účetních služeb v souvislosti se zaúčtováním daňových dokladů, nebo právních služeb v souvislosti s vyřizováním záležitostí týkajících se právních vztahů Smluvních stran.
 7. Pokud Kupující vysloví souhlas se zasíláním obchodních sdělení, platí, že se zasíláním obchodních sdělení na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce souhlasí. Svůj souhlas může bezplatně odmítnout kdykoli následně, a to buď zasláním e-mailu s tímto požadavkem na adresu info@spiralps.cz  nebo kliknutím na odkaz „Nepřeji si zasílání obchodních sdělení“, který je obsažen v závěru každého obchodního sdělení Prodávajícího.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou volně dostupné na internetových stránkách www.spiralps.cz/… a Kupujícímu je umožněna jejich archivace a reprodukce, a to zejména vytištěním příslušné internetové stránky, stažením a uložením souboru ve formátu Portable Document Format (pdf) prostřednictvím následujícího odkazu: www.spirapls.cz/….pdf nebo uložením souboru obsahující tyto obchodní podmínky, který Prodávající zašle Kupujícímu v příloze e-mailu potvrzujícího uzavření Smlouvy.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Prodávající informuje Kupujícího o změně obchodních podmínek na webu www.spiralps.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním obchodních podmínek Kupující mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 3. V případě, že některá část těchto obchodních podmínek bude neplatná nebo v rozporu s právním řádem České republiky, ostatní ustanovení zůstávají touto neplatností nedotčena.
 4. Přílohou těchto obchodních podmínek je Formulář pro odstoupení od smlouvy.
 5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 16. 5. 2021.

SPIRALPS a.s.

SideMenu